Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20171209_173822.jpg IMG_20171219_161451.jpg IMG_20171219_161127.jpg IMG_20180210_112420.jpg IMG_20180210_112420.jpg IMG_20180210_110914.jpg IMG_20180210_104405.jpg IMG_20180324_142855.jpg IMG_20180324_142848.jpg 20180325_1436581.jpg 20180325_1428061.jpg IMG_0489.JPG IMG_0513.JPG IMG_0499.JPG IMG_0410.JPG IMG_0576.JPG IMG_0616.JPG IMG_0615.JPG IMG_0577.JPG IMG_0525.JPG

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  thư viện

  Chức năng chính 4

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề kiểm tra Anh 7 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Ngọc Dung
  Ngày gửi: 22h:58' 30-10-2016
  Dung lượng: 13.7 KB
  Số lượt tải: 839
  Số lượt thích: 0 người
  Đề kiểm tra tiếng anh
  I. Choose a word whose underlined part has the different spelling with the others. (1pt)
  1. A aunt B class C far D parents
  2 A bad B tall C sad D happy
  3. A near B hear C rehearse D year
  4. A trousers B names C papers D laughs
  II. Choose the best option (A, B, C or D) to complete these sentences: (2.5 pts)
  1. Let’s ____________________ a cold drink in the cafeteria. – Good idea!
  A. gets B. getting C. get D. to get
  2. What is Lan studying? - She _________________ Physical Education.
  A. study B. studies C. studying D. is studying
  3. Where are the English books?
  - They are on the shelves _________________ the back of the library.
  A. at B. in C. to D. on
  4. Hung often ___________________ soccer after school.
  A. play B. plays C. playing D. to play
  5. In _____________________, we learn about books and write essays.
  A. Math B History C. Literature D. Physics
  6. Nam is not very sporty. He _________________ plays games.
  A. sometimes B. often C. usually D. never
  7. ________________ do we have Geography class? - We have it at 9.40
  A.What B. What time C.Where D. How
  8. Would you like __________________ to my house for lunch? – Yes, I’d love to.
  A. to come B. come C. comes D. coming
  9. In the USA, students_______________ school uniform.
  A. wear B. don’t wear C. to wear D. wearing
  10. __________________do you go to the library? - I usually go to the library.
  A. How B. How far C. How much D. How often
  III. Match each answer to a correct question: (1.5pt).
  A
  B
  Answer
  
  1. When do you have English classes?
  a. Twice a week.
  1-
  
  2. Do you know how to use a computer?
  b. Yes, I do.
  2-
  
  3. What do you usually do at recess?
  c. I’m sorry. I’m busy.
  3-
  
  4. What sports do you like playing?
  d. On Tuesday.
  4-
  
  5. How often do you go swimming?
  f. Badminton.
  5-
  
  6. Would you like to go to the movies?
  g. I play catch.
  6-
  
  
  IV. Read the passage, then answer the questions (3 pts)
  Hi, I’m John and this is my son, Mike. He learns in a big school near our apartment. He goes to school from Monday to Friday and doesn’t go to school at the weekend. At school, he studies many things. He is interested in Math and Chemistry because they are his favorite subjects. At recess, Mike often plays basketball and he plays it very well. He sometimes plays football, too. In his free time, he always listens to music and learns how to sing. He hopes he will become a Pop singer in the future.
  * Questions:
  1. Where does Mike learn?
  _____________________________________________________________________
  2. How many days a week does he go to school?
  _____________________________________________________________________
  3. Does he go to school on the weekend?
  _____________________________________________________________________
  4. What are his favorite subjects?
  _____________________________________________________________________
  5. What does he often do at recess?
  _____________________________________________________________________
  6. What does he do in his free time?
  _____________________________________________________________________
  V. Write sentences using the cues given: ( 2 pts )
  1.Let’s play soccer
  What ………………………………………………………………………..?
  2. Why don’t we read this comic?
  Let’s …………………………………………………………………………?
  3. When is your birthday?
  What………………………………………………………………………….?
  4. I like to see a film.
  How about........................................................................................................?

   
  Gửi ý kiến

  vui vui